Grupa Inicjatywna reprezentująca przemysłowo-handlowe firmy elektrotechniczne,  powołuje nową organizację gospodarczą, pod roboczą nazwą

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (skrót KIGE), jako ORGANIZACJA SAMORZĄDOWA, zamierza być jedną z najważniejszych organizacji samorządowych polskiej branży elektrotechnicznej.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki, statutowo, strukturalnie i mentalnie będzie organizacją zarówno opiniotwórczą, jak i twórczą. Marzeniem pomysłodawców jest aby docelowo pełniła funkcję inicjatora branży elektrotechnicznej.
Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki zamierza, pod swoimi skrzydłami, skupiać jak najwięcej firm i stowarzyszeń branży elektrotechnicznej. Jest to praca na lata, a przyjmując polską specyfikę, jest to praca na bardzo długie lata.

Tylko czy my mamy na to aż tyle czasu?

 • Czy za kilka lat, a „przy sprzyjających wiatrach” za kilkanaście lat, będziemy jeszcze istnieć jako Firmy, a personalnie, jako eksperci w swoich specjalnościach?
 • Czy zdążymy wychować i wprowadzić „do gry” swoich następców?
 • Czy procesy globalizacyjne nie pochłoną naszych Firm?
  (komentarz: mniejszy problem w przypadku udanej unifikacji – olbrzymi problem w przypadku marginalizacji lub likwidacji, tzw. „walec historii”!)

Na te i inne tego typu pytania WSZYSCY sami MUSIMY sobie odpowiedzieć.

Główne cele jakie zostały postawione przed nową Organizacją:

 • Budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorcy w Polsce;
 • Integracja firm producenckich, dystrybucyjnych i wykonawczych, szeroko pojętej, branży elektrycznej;
 • Oficjalne lobbowanie (zgodnie z polskim prawem) branży elektrycznej, wśród decydentów polskiego życia gospodarczego i społecznego, tak aby była wreszcie zauważona i doceniona, a w konsekwencji mogła skuteczniej rozwijać się dla Polski;
 • Propagowanie wspólnego działania firm elektrycznych o kapitale polskim oraz innym działającym w Polsce, wprowadzającym na nasz rynek nowoczesne technologie i tworzącym nowe miejsca pracy.

Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), oparta została na trzech podstawowych filarach, tj.: Produkcja, Dystrybucja i Wykonawstwo. Trzy podstawowe filary będą działać równolegle na czterech płaszczyznach: krajowej, międzynarodowej, szkoleniowej i lobbingowej. System organizacyjny oparto na matrycy systemu funkcjonalnego, pozwalającej na równoległe wielopłaszczyznowe działania.

W ramach działalności krajowej KIGE będzie brać udział w opiniowaniu i tworzeniu ustaw, krajowych norm technicznych oraz dyrektyw.
W ramach działalności międzynarodowej KIGE, będzie starać się brać udział w opiniowaniu unijnych ustaw, unijnych norm technicznych oraz dyrektyw.
W ramach działań szkoleniowych KIGE będzie uczestniczyć i organizować cykliczne spotkania kadr kierowniczych nt. bieżących problemów oraz szkolenia dla technologów przygotowywanych przez członków Izby.
W ramach działalności lobbingowej KIGE będzie współdziałać z wieloma urzędami i organizacjami, w tym z SEP, m.in. w celu powołania organu kontroli wypadków spowodowanych przez wadliwie wykonane instalacje elektryczne.
Ponadto Izba zamierza pomagać podmiotom gospodarczym zrzeszonym w KIGE w promowaniu ich produktów na rynkach zagranicznych.

W ramach działalności statutowych samorządowcy KIGE, będą:

 1. Propagować pozytywny wizerunek Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki (KIGE);
 2. Stawiać na młodych menadżerów (komentarz: należy uściślić definicję „młodzi menadżerowie”), którzy powinni brać udział w bieżących pracach Izby, aby w następnych latach przejąć w niej zarządzanie;
 3. Lobbować na rzecz KIGE, korzystając z wiedzy, kontaktów i doświadczenia, wszystkich chętnych do współpracy ekspertów w Radzie Mentorów,
 4. Zachęcać do współpracy, jak największą liczę członków KIGE, co:
  – Zintegruje środowisko przez wspólne działania na jego rzecz;
  – Zaspokoi indywidualne poczucie wartości i przydatności dla Izby (komentarz: szczególnie dotyczy to osób mających dużą wiedzę fachową i/lub organizacyjną, które chciałyby wspierać działania, ale nie chcą narzucać się i na wszelki wypadek stoją z boku);
  – Pozwoli na lepszy, jakościowo, efekt pracy na rzecz KIGE, co spowoduje zwiększenie pozytywnego wydźwięku na tle innych Izb i Stowarzyszeń Gospodarczych;
 5. W ramach podziału zadań, po za zespołami zadaniowymi, sekcjami branżowymi i grupami sektorowymi (producencka, dystrybucyjna, wykonawcza), powinny zostać powołane mocne sekcje lub zespoły:
  • Sekcja polska;
  • Sekcja inwestorów;
  • Sekcja obserwatorów;
  oraz w miarę potrzeby
  • Zespół ds. kontaktów z Unią Europejską;
  • Zespół ds. kontaktów z Chinami;
  5.1. Sekcja polska.
  Powinna podejmować wysiłki na rzecz integracji i wzmacniania pozycji polskich producentów w epoce globalizmu oraz w promowaniu ich na rynkach zewnętrznych. Powinna doprowadzić do konsensusu;
  Także 6.1.1. Podjąć trudny temat: „Brak sukcesji w polskich firmach rodzinnych”;
  5.2. Sekcja inwestorów
  KIGE zrzeszająca firmy-córki firm z kapitelem innym niż krajowy, powinna lobbować na rzecz większego zaangażowania firm-matek w inwestowanie w gospodarkę polską lub co najmniej w działania kooperacyjne;
  5.3. Sekcja obserwatorów
  Firmy przedstawicielskie, posiadające najwyżej magazyny towarów w celu szybszej obsługi klienta, j/w
  oraz
  5.4. Zespół ds. kontaktów z Unią Europejską
  Czynne monitorowanie i opiniowanie planów i projektów unijnych w stosunku do branży elektrotechnicznej, szczególnie w Polsce, tzw. „trzymanie ręki na pulsie”;
  5.5. Zespół ds. kontaktów z Chinami – bezpośrednio lub w Komisji ds. Chin przy Unii Europejskiej
  Wzorując się na krajach UE, m.in. monitorowanie i lobbowanie, poszukiwanie potencjalnych partnerów, czynny udział w zespołach gospodarczych, tzw. „trzymanie ręki na pulsie”;
 6. Wykorzystywać pozycję KIGE w celu uzyskiwaniu korzyści dla swoich członków:
  • Pozyskiwać kontakty w celu ułatwienia pozyskiwania finansów unijnych;
  • Inicjować pozyskiwania funduszy na działalność statutową z organizacji pozarządowych;
  • Organizować wspólne stoiska KIGE na krajowych targach i konferencjach;
  • Inicjować proeksportowe działania na dobrze rokujących gospodarczo światowych rynkach, w tym współorganizować stoiska na targach i konferencjach razem z zainteresowanymi firmami łącznie z możliwym do pozyskania dofinansowaniem;
 7. Wzmacniać integrację branży. W tym celu nawiązać ścisłą współpracę z takimi Organizacjami jak:
  • Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP)
  • Stowarzyszenie Polskich Energetyków (SPE)
  • Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (SNB)
  • Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE)
  • Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB)
  • Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO)
  • SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki (SHE ZPDE)
  • Biuro Badawcze ds. Jakości SEP (BBJ SEP)
  • Instytut Elektrotechniki (IEL)
  • Instytut Energetyki (IEN)
  • Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO)
  • Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców PRZEDSIĘBIORCY.PL
  • Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)
 8. Systematycznie prowadzić działania na rzecz poprawy jakości oferowanych na polskim rynku produktów z rozbiciem na grupy asortymentowe. Najlepsze będą nagradzać lub wyróżniać znakiem I/lub certyfikatem jakościowym. Następnie niezwłocznie będą informować, o tym wydarzeniu, branżę elektrotechniczną (komentarz: Wyróżnienie byłoby ważne do następnej edycji kontroli danej grupy asortymentowej lub do momentu odebrania go za pogorszenie jakości produktów za które zostało nadane);
 9. Systematycznie prowadzić działania marketingowe i PR-owskie na rzecz rozpoznawalności wizerunku Krajowej Izby Gospodarczej Elektryki. m.in. poprzez systematyczne newslettery, ścisłą współpracę z periodykami, m.in. Elektro Info, Elektroinstalator, Elektrosystemy, ElektroTrendy, Energetyka, Rynek Elektryczny (komentarz: Może KIGE powinno stworzyć własny periodyk promujący firmy członkowskie) oraz różne istotne działania patronackie (najchętniej, bez kosztowe, m.in. ze względu na skromny budżet), dające konkretne przełożenie na pozytywny wizerunek (imprezy, konferencje, targi);
 10. Pozyskiwać finanse unijne dla zainteresowania firm członkowskich. Lista kluczowych technologii, które są obecnie wspierane, to: nanotechnologia, fotonika, materiały zaawansowane, biotechnologia przemysłowa, micro i nano elektronika, zaawansowane technologie produkcyjne;
 11. Poszukiwać i uzyskiwać finansowanie działań Izby Gospodarczej w formie składek (w jakiej wysokości? czy od wszystkich?) i dofinansowań (jakie? krajowe, unijne, branżowe, sektorowe).